Drukuj 

Reklama

CENETO.pl to cieszący się olbrzymią popularnością serwis z darmowymi ogłoszeniami lokalnymi.

Reklama w serwisie umożliwia Ci dotarcie do licznej grupy mieszkańców i skuteczne zareklamowanie swoich usług oraz produktów w tym mieście.
W zakresie reklamy graficznej oferujemy następujące formaty bannerów:
 Image
1.  Banner Poziomy "Strona Główna – nad stopką"
      Opis: Banner umieszczany na stronie głównej nad stopką.
      Rozmiary: 970px/250px, (szerokość/wysokość)
    
 2.  Banner Poziomy "Strona Główna – między sekcjami 1,2,3,"
      Opis: Banner umieszczany na stronie głównej pomiędzy sekcjami 1.2.3.
      Rozmiary: 970px/90px, (szerokość/wysokość)
                                                      
3.  Banner Poziomy "Lista ogłoszeń – pomiędzy ogłoszeniami"
      Opis: Banner umieszczany na liście ogłoszeń pomiędzy ogłoszeniami.
      Rozmiary: 728px/90px, (szerokość/wysokość)
                                  
 4.  Banner Poziomy "Lista ogłoszeń – nad formularzem newsletter"
      Opis: Banner umieszczany na liście ogłoszeń nad formularzem newsletter.
      Rozmiary: 970px/90px, (szerokość/wysokość)
 
 5.  Banner Pionowy "Lista ogłoszeń – lista kategorii"
      Opis: Banner umieszczany na liście ogłoszeń pod listą kategorii.
      Rozmiary: 300px/600px, (szerokość/wysokość)
                                                      
 6.  Banner Poziomy "Ogłoszenia – nad nagłówkiem"
       Opis: Banner umieszczany na stronie ogłoszenia nad nagłówkiem.
       Rozmiary: 970px/90px, (szerokość/wysokość)
                                                    
 7.  Banner Poziomy "Ogłoszenia – pod opisem"
      Opis: Banner umieszczany na stronie ogłoszenia pod opisem.
      Rozmiary: 728px/90px, (szerokość/wysokość)
.                           
 8. Banner Poziomy "Ogłoszenia – na dole"
      Opis: Banner umieszczany na stronie ogłoszenia na dole.
      Rozmiary: 970px/250px, (szerokość/wysokość)
 
 9. Banner Poziomy "Ogłoszenia –  social media"
      Opis: Banner umieszczany na stronie ogłoszenia pod ikonami social media.
      Rozmiary: 380px/300px, (szerokość/wysokość)

 10. Bannery Poziome i Pionowe także dostępne są tylko w kategorii +18 i tylko w tych kategoriach się wyświetlają    
       Lista ogłoszeń: nad nagłówkiem, pomiędzy ogłoszeniami, nad formularzem newsletter, pod listą kategorii 
       Ogłoszenie: nad nagłówkiem, na dole, pod przyciskami social media
       Rozmiary: 9700px/250px, 728px/90px, 300px/600px, (szerokość/wysokość)
 
Wszystkie rodzaje bannerów mogą być w jednym z 3 formatów: PNG, JPG lub GIF . Waga do 50kb.
 
Poszczególne bannery wyświetlają się rotacyjnie!
Ceny bannerów zależne są od formatu oraz okresu wyświetlania. W celu uzyskania ceny konkretnego bannera prosimy o kontakt poprzez formularz lub bezpośrednio pod adresem info@ceneto.pl . w zapytaniu prosimy o podanie miejsca oraz okres przez jaki będzie wyświetlany.
Przy większych kampaniach reklamowych ceny ustalane są indywidualnie.
 
 

REGULAMIN ZAMIESZCZANIA REKLAMY INTERNETOWEJ:

 
1. Niniejszy Regulamin dotyczy zasad zamieszczania reklamy internetowej na portalu CENETO.pl zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem reklam dostępnym w Biurach Reklamy.
 
2. Na naszej stronie możesz zamieścić banner reklamowy – czyli poziomą, kolorową, animowaną lub statyczną formę reklamy, znajdującą się w różnych częściach portalu internetowego
 
3. Podstawą do zamieszczenia reklamy na stronie internetowej CENETO.pl jest zlecenie określające:
    - rodzaj zamawianej reklamy,
    - terminy rozpoczęcia i zakończenia kampanii,
    - adres domeny, na której ma być zamieszczony banner,
    - treść reklamy,
    - dane zleceniodawcy,
    - warunki płatności i cenę,
    - podpis i pieczęć Zleceniodawcy
 
4. Wypełniony przez Kontrahenta formularz "Zlecenia na emisję reklamy" staje się z chwilą złożenia przez Klienta podpisu Umową cywilno - prawną i równocześnie jest dowodem akceptacji niniejszego Regulaminu.
 
5. Podpisując "Zlecenie na emisje reklamy" Zleceniodawca oświadcza, że:
   - zlecana emisja reklamy jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa i nie narusza praw autorskich oraz innych praw osób trzecich,
   - jest uprawniony do posługiwania się użytymi w zleconych do emisji materiałach reklamowych, informacjami wizerunkami, znakami towarowymi lub wzorcami zdobniczymi albo innymi elementami stanowiącymi przedmiot ochrony prawnej na podstawie prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa własności przemysłowej, prawa do znaków towarowych lub innych praw wymaganych w celu emisji reklamy przez Zleceniobiorcę.
 
6. Osobami uprawnionymi do składania zamówienia na emisje reklamy mogą być tylko osoby pełnoletnie.
 
7. Portal CENETO.pl   nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:
   - treść i zawartość merytoryczną zamieszczanych reklam,
   - zamieszczanie przez Zleceniodawcę danych niezgodnych z prawdą lub fałszywych,
   - straty moralne i finansowe wynikłe z treści zamieszczanych reklam, w tym reklam niezgodnych z treścią niniejszego Regulaminu i art. 36 Ustawy Prawo prasowe.
 
8. Portal CENETO.pl ma prawo odmowy przyjęcia gotowych projektów lub materiałów do ich wykonania nie nadających się do reprodukcji z powodu złej jakości lub nie odpowiadających parametrom technicznym.
 
9. Portal CENETO.pl zastrzega sobie prawo odmowy zamieszczenia reklamy jeśli jej treść lub forma pozostają w sprzeczności z obowiązującym prawem lub zasadami współżycia społecznego, a w szczególności godzących w dobre imię Firmy Portal CENETO.pl, Naruszających normy moralne i obyczajowe, godność człowieka, uczucia religijne, przekonania polityczne oraz związanych z dyskryminacją rasową, Treść reklam do działu Zdrowie, dotyczących działalności lekarskiej musi zawierać specjalizacje, imię i nazwisko, adres i godziny otwarcia gabinetu, zakres świadczonych usług. 
 
10. Portal CENETO.pl ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie za brak zamieszczenia reklamy z przyczyny leżącej wyłącznie po jej stronie. Strony w takim przypadku ustalają rozmiar odszkodowania na poziomie kwoty nie wyższej jak wartość zlecenia w formie dodatkowych emisji reklamy.
 
11. Faktury za emisje wystawiane są przed ukazaniem się reklamy internetowej. Ustaloną kwotę należy wpłacić w terminie podanym na fakturze. W wypadku przekroczenia terminu płatności ustalonego na fakturze Zleceniobiorca ma prawo wstrzymać emisje reklamy do momentu uregulowania należności przez Zleceniodawcę (zapłatę stanowi fakt uznania rachunku bankowego Portal CENETO.pl)
 
12. W sprawach nieuregulowanych powyższymi zasadami obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
 
13. Zleceniodawca oświadcza, że stosownie do treści Art.23 ust.1 pkt1 Ustawy z dnia 29.08.1997r. "O ochronie danych osobowych" (Dz. U. Nr 133 poz.883) wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów wynikających z realizacji niniejszego zlecenia, w tym dla dochodzenia roszczeń Zleceniobiorcy przed Sądami Powszechnymi, ewentualnie prowadzenia egzekucji sądowej, a także w celach marketingowych i promocyjnych oraz umieszczenie ich w bazie adresowej Portal Anonse.com Adam Jezierski Powyższe dane Klient przekazuje dobrowolnie. Ma prawo wglądu do w/w danych.
 
14. Portal CENETO.pl  zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 
15. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2020r.
 
Do góry